Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Bạch Sầu Đào Hoa Đảo 2 29,089,980,533
Tramy20 Dương Gia 6 28,078,704,021
VS Dark37 Thiếu Lâm 3 21,520,461,598
4 Cô Vy Lệnh Hồ Xung 3 18,174,727,247
5 Rùa•Ngáo•Ngơ Côn Lôn 13 15,609,992,415
6 DươngGia Thiếu Lâm 14 15,482,432,852
7 Vô Thường Nhạn Môn Quan 12 14,444,270,099
8 ChiếnThầnNamĐế Đại Lý 3 13,878,822,248
9 Tây Tử Tế Côn Lôn 6 11,685,708,164
10 VཽYཽMཽõ✿HཽỗNཽ Thiếu Lâm 1 11,535,105,730
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến thuy
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến hoa
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến tho
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến phong
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến tan
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Về trang chủ
;